Företaget

Tilt Konsult startades 2018 av Karin Bäckström, certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Företaget är specialiserat på tillgänglighet inom byggd miljö och utför ritningsgranskning, rådgivning och besiktning. Det typiska uppdraget är granskning av bygglovsritningar och framtagande av ett tillgänglighetsutlåtande. Åtaganden kan dock variera från besiktning av en enda tröskel till medverkan vid projektering av större byggnadskomplex.

Genomförda tillgänglighetsuppdrag inom bland annat:

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär är att den byggda miljön ska kunna användas av så många som möjligt. Det är viktigt ur ett delaktighets- och demokratiperspektiv.

I bygglagstiftningen finns det krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Rum och platser ska fungera väl för personer som använder exempelvis rullstol, rollator eller käpp, liksom för personer med nedsatt orienteringsförmåga såsom syn eller hörsel. Bristande tillgänglighet kan vara en diskriminerings- eller arbetsmiljöfråga.

Regelverk som styr tillgänglighet inom byggande:

Det är byggherren som ansvarar för att kraven uppfylls. Avsteg kan endast beviljas av byggnadsnämnden i kommunen.

Byggnadsnämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att kraven på tillgänglighet är uppfyllda, när byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig.

Kontakt

Karin Bäckström
Arkitekt SAR/MSA
Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet TIL 2

070-5838752
karin@tiltkonsult.se
Kransbindarvägen 84, 126 36 Hägersten

Länkar

Boverket
www.boverket.se

Tillgänglighetssakkunnigas riksförening
www.tilrf.se