Regelverk

Kapphyllor på olika höjder

Plan- och bygglagen, PBL
Plan- och byggförordningen, PBF
Boverkets byggregler, BBR
Tillgänglighet på allmänna platser, ALM
Enkelt avhjälpta hinder, HIN
Arbetsplatsens utformning, AFS
Diskrimineringslagen
Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken
Lag om bostadsanpassningsbidrag

Det är byggherren som ansvarar för att reglerna följs.

Kommunens byggnadsnämnd kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att tillgänglighetskraven är uppfyllda, om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig.

Avvikelser från kraven behöver godkännande från byggnadsnämnden.