Tillgänglighet

Enligt bygglagstiftningen ska byggnader och platser vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Syftet med tillgänglighetskraven är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Utformningen skall även ta hänsyn till personer som har nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.

Tillgänglighet behövs för demokrati och delaktighet. Bristande tillgänglighet kan vara en diskriminerings- eller arbetsmiljöfråga.

Träbänk med ryggstöd och armstöd